Dežurni-vodovod:         031 626 360
Dežurni-ceste:              031 609 557
Pogrebne storitve:       041 399 707
Dežurni - DOLB:            041 379 854
Dežurni-kanalizacija:  041 628 502

 
 

DOBRO JE VEDETI

 
 

URNIK ODVOZA ODPADKOV V LETU 2021

pdfUrnik odvoza odpadkov v letu 2021 (.pdf 2.0MB)

podrobnosti | 14.12.2020
 
 

Kaj sodi v zabojnike

Ali znate pravilno ravnati z različnimi vrstami odpadkov? Preberite in se prepričajte.


jpgLočevanje o ...

podrobnosti | 26.12.2016
 

Navodilo o prekuhavanju pitne vode

Voda naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostan ...

podrobnosti | 11.01.2016
 

Izvajanje zimske službe

Komunala Trebnje izvaja vzdrževanje občinskih cest v občinah Trebnje, Mirna in Mokronog-Trebelno. ...

podrobnosti | 23.11.2015

Odgovor na stališče ZEG do problematike "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE MIRNSKE DOLINE" V območju Natura 2000

 
20.02.2018
S strani Zveze ekoloških gibanj Slovenije (v nadaljevanju ZEG) je bilo medijem in različnim državnim organom dne 15. 2. 2018 poslano odprto pismo glede problematike čistilne naprave Mirna. Razčiščevanje problematike preko medijev in to v času, ko je bila v zvezi z obravnavano problematiko s strani podjetja GOP d.o.o. zoper Komunalo Trebnje d.o.o. vložena tudi tožba, ocenjujemo kot neprimerno. V primeru priprave prispevka za oddajo Svet na Kanalu A se je zato Komunala Trebnje d.o.o. vzdržala komentiranja te problematike. Glede na neposredne obtožbe s strani ZEG, ki jih lahko razumemo tudi kot poskus vplivanja na strokovne odločitve občine, pa smatramo, da smo kljub vsemu dolžni našim občanom oziroma uporabnikom storitev pojasniti predmetno problematiko.

Občina je kot lokalna skupnost med drugim dolžna izvajati obvezno gospodarsko javno službo čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Neposredna podelitev izvajanja te službe brez razpisa zasebnemu podjetju GOP d.o.o., ki jo je izvedla še nekdanja skupna Občina Trebnje, je bila za naselje Mirna začasna rešitev. Vseskozi je jasno, da gre za začasno rešitev, dokler občina ne poišče in zagotovi trajne rešitve čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod za naselje Mirna z okolico.

V tem trenutku lahko rečemo, da je tehnologija čiščenja na čistilni napravi Mirna zelo zastarela in potrebna celovite prenove. Upoštevaje dejstvo, da je občina omejena pri vlaganju javnih sredstev v zasebno lastnino, občina trajno rešitev vidi v izgradnji nove čistilne naprave. Gradnja nove čistilne naprave je z vidika občine nujna in najboljša za ustrezno rešitev čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda v naseljih Mirna in Zabrdje.

ZEG svoje ugotovitve utemeljuje na podlagi enostransko zbranih podatkov tako imenovane ekološke patrulje. Žal se ekološka patrulja ni najavila ne na Občini Mirna ne na Komunali Trebnje d.o.o. niti nikogar od pristojnih ni zaprosila za posredovanje kakršnihkoli informacij v zvezi s problematiko čistilne naprave Mirna. V kolikor bi pridobila podatke tudi na občini oziroma v javnem podjetju, bi morda lahko problematiko predstavila bistveno bolj objektivno. Namesto, da bi pridobil aktualne podatke, se ZEG sklicuje na nekatere podatke iz leta 1999.

Poudariti želimo, da je kanalizacijski sistem Mirna, preko katerega se odvajajo komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode na čistilno napravo Mirna, mešanega tipa. To pomeni, da se preko njega odvajajo tako komunalne odpadne vode kot tudi padavinske odpadne vode. Popolnoma jasno je, da je količina vode, ki priteče na čistilno napravo, tako bistveno večja od količine prodane pitne vode.

Ker gre za mešan kanalizacijski sistem, so v funkciji tudi razbremenilniki, katerih namen je razbremeniti velike količine meteornih voda ob večjih padavinah.

Ne glede na navedeno pa podjetje GOP d.o.o. preko najnižjega razbremenilnika neposredno v reko Mirno izpušča večje količine neočiščenih voda tudi v času, ko ni padavin. Upravljalec čistilne naprave je namreč spreminjal način delovanja črpališča. Dvignil je nivo vode, s čimer si je zmanjšal stroške vzdrževanja črpališča kot tudi količino prečrpane vode na čistilno napravo. S tem pa je povzročil, da je nižinski del kanalizacije trajno zalit z vodo, da se večina peska odloži v kanalizacijskem sistemu ter da del vode, ki priteče po kanalizacijskem sistemu, vseskozi neočiščen odteka v reko Mirno. (Trdimo lahko, da je bilo takšno stanje s strani delavcev Komunale Trebnje ugotovljeno ob vsakokratnem pregledu tega dela kanalizacijskega sistema ter ob drugih naključnih pregledih - tudi v času sušnega dotoka.)

Glede na to, da je šlo v času iztoka sive tekočine, ki je bil prikazan v posnetku z dne 24. 5. 2017, za dan brez padavin, samo kanalizacijsko omrežje na delovanje čistilne naprave ni imelo posebnega vpliva. Glede na to, da občani sivo tekočino opazijo večkrat, upravljalec čistilne naprave pa po nam znanih podatkih ni zaznal posebnih izrednih dogodkov oziroma večjega onesnaženja kanalizacijskega sistema, je vzrok iskati v delovanju čistilne naprave. 

Kaj je razlog za izpuste neočiščene oziroma intenzivno obarvane vode iz čistilne naprave, niti občini niti Komunali Trebnje ni znano. Zagotovo pa razlog ne more biti preobremenjenost čistilne naprave. Čistilna naprava Mirna s kapaciteto 6.000 PE letno namreč proizvede približno od 3 do 6 ton suhe snovi biološkega blata, kar je bistveno manj, kot bi ga glede na podatke, pridobljene iz strokovne literature in glede na pričakovano povprečno obremenitev čistilne naprave, moralo nastati ob ustreznem čiščenju odpadnih voda.
V zadnjih letih podjetje GOP d.o.o. insinuira obstoj nekega nedoločenega onesnaževalca, ki naj bi v kanalizacijski sistem spuščal večje količine neevidentiranih odpadnih voda, in v zvezi s tem tako občino ko javno podjetje večkrat obtožuje opuščanja dolžnega ravnanja in celo prikrivanja takšnega onesnaževalca, ki ga po našem mnenju ni. In to kljub temu, da ima podjetje GOP d.o.o. skladno s področnim odlokom in pogodbo o medsebojnih razmerjih na voljo vse podatke in je pristojno tako za izdajanje soglasij uporabnikom za priključitev, za nadzor priključkov, za ažurno vodenje evidenc kakor tudi za odklop uporabnika, v kolikor ugotovi, da je ta potreben. Z industrijskimi uporabniki pa ima podjetje GOP d.o.o. tako in tako sklenjene neposredne pogodbe, v katerih lahko samo določi pogoje, ki jih morajo le-ti izpolnjevati pri odvajanju svojih odpadnih voda.

Vse obtožbe s strani ZEG na račun občine Mirna in Komunale Trebnje d.o.o. glede odgovornosti za neustrezno delovanje čistilne naprave Mirna so tako po našem mnenju neresnične, zavajajoče, neupravičene in nekorektne!

       Občina Mirna             Komunala Trebnje d.o.o.pdfOdgovor ZEG (.pdf 99KB)nazaj na seznam     naprej
 

Začasna popolna prometna zapora na  odseku lokalne ceste LC 425 411 Martinja vas - Hrastovica v občini Mokronog-Trebelno od 10. 4. 2021 od 06.00 ure do 13. 4. 2021 do 15.00 ure zaradi obnove nivojskega železniškega prehoda. Obvoz bo potekal po lokalni cesti LC 425 321 Puščava - Hrastovica - Pijavice.

podrobnosti

Komunala Trebnje d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Velika Strmica, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Brezje - Ornuška vas v občini Mokronog-Trebelno, da je zaradi zaznane prisotnosti Clostridium perfringensa potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Uporabnikom pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Migolica in Migolska Gora v občini Mirna pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

 
podrobnosti
 

Uprava in blagajna
ponedeljek - petek: 07.00 - 14.00

Zbirni center Globoko
ponedeljek - petek: 07.00 - 18.00
sobota: 08.00 - 12.00

KOMUNALA TREBNJE D.O.O.
Primštal 30, 8210 Trebnje
T: 07 348 12 60
F: 07 348 12 82
E: info@komunala-trebnje.si

ZBIRNI CENTER GLOBOKO

Hudeje 40, 8210 Trebnje
Telefon: 07 348 18 20
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies).  Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev  in delovanje vticnikov, ki omogocajo deljenje vsebin.
Ce boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke