Dežurni-vodovod:         031 626 360
Dežurni-ceste:              031 609 557
Pogrebne storitve:       041 399 707
Dežurni - DOLB:            041 379 854
Dežurni-kanalizacija:  041 628 502

 
 

ODPADNE VODE

 
 

Odgovor na stališče ZEG do problematike "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE MIRNSKE DOLINE" V območju Natura 2000

S strani Zveze ekoloških gibanj Slovenije (v nadaljevanju ZEG) je bilo medijem in različnim držav ...

podrobnosti | 20.02.2018
 

Onesnaženje reke Temenice z neevidentirano črno tekočino

V sredo, 13. 9. 2017, smo s strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano prejeli por ...

podrobnosti | 14.09.2017
 

OBVESTILO O DELOVANJU ČISTILNE NAPRAVE TREBNJE

Spoštovani uporabniki komunalnih storitev,

v zvezi z zadnjimi dogodki povezanimi z nedovoljenim izpu ...

podrobnosti | 01.09.2017

Individualne čistilne naprave


Za namen ureditve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je celotno ozemlje RS razdeljeno na območja poselitve oziroma aglomeracije, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto in območja z redkejšo poselitvijo, kjer izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja ni predvidena. Na območjih, ki so opremljena z javno kanalizacijo je obvezen priklop na kanalizacijsko omrežje, izven aglomeracij pa mora lastnik objekta zagotoviti čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi.

Kje se nahaja vaš objekt lahko preverite na naslednji povezavi. Pred odločitvijo za nakup male komunalne čistilne naprave vam priporočamo preverbo pri pristojnih organih občine, na območju katere se nahaja objekt. V določenih primerih, kot so vodovarstvena območja vgradnja malih komunalnih čistilnih naprav namreč ni možna. Hkrati je tudi znotraj aglomeracij izjemoma možna vgradnja skupnih ali individualnih malih komunalnih čistilnih naprav.

Na območjih izven aglomeracij  ter znotraj aglomeracij začasno do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja mora vsaj objekt imeti urejeno zbiranja in odvajanje komunalne odpadne vode v:
 • male komunalne čistilne naprave ali
 • nepretočne greznice.
Nepretočne greznice se uporabljajo v izjemnih primerih, ko čiščenje z malo komunalno čistilno napravo ni dovoljeno oziroma zadostno, kot npr.:
 • vodovarstvena območja,
 • posebne geografske razmere, ki negativno vplivajo na delovanje čistilne naprave (npr. več kot 1.500 m nadmorske višine in podobno),
 • posebne stavbe brez stalno zaposlenih oseb (stavbe za opravljanje verskih obredov, kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene, daljinski elektroenergetski vod).
Roki za ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Roki so objavljeni na povezavi.

Prostornina čistilne naprave je odvisna od števila oseb, ki jim je namenjena ter od porabe vode in dejavnosti, ki se izvaja v priključenem objektu. Pri individualnih stanovanjskih hišah je potrebno vnaprej predvideti možnost povečanja oz. zmanjšanja uporabnikov (stanovalcev), da se izognete višjim stroškom vzdrževanja ter nemoteno delovanje naprave.

V pomoč pri izbiri vam je lahko tudi seznam tipskih malih komunalnih čistilnih naprav, ki je objavljen na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije. Povezava.


OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA

Lastnik male komunalne čistilne naprave manjše od 50 PE  je hkrati njen upravljavec. Pred vgradnjo je potrebno pridobiti vodno soglasje na Direkciji RS za vode (v kolikor je mala komunalna čistilna naprava že vgrajena to storite čim prej). Obrazec Vloga za izdajo vodnega soglasja je dosegljiv na www.gov.si/zbirke/storitve/pridobitev-informacije-vodnega-soglasja-ali-mnenja-za-posege-ki-lahko-vplivajo-na-vodni-rezim-in-stanje-voda/

O vgradnji male komunalne čistilne naprave nas morate pisno obvestiti v roku 15 dni po začetku njenega obratovanja. V kolikor potrebujete potrdilo o vgradnji za potrebe oddaje vloge na razpisih za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav vas obiščemo in vam izdamo potrdilo o vgradnji ter vašo malo komunalno čistilno napravo vpišemo v našo evidenco.

Nadalje morate pri pooblaščenem izvajalcu obratovalnega monitoringa in prvih meritev (seznam) naročiti izvedbo prvih meritev, ki se izvedejo ne prej kakor v 3 mesecih in ne kasneje kot v 9 mesecih po prvem zagonu. Na podlagi izvedenih meritev vam bo pooblaščeni izvajalec izdal analizni izvid, ki ga morate priložiti izpolnjenemu poročilu o prvih meritvah (obrazec). Izpolnjeni obrazec nam morate posredovati v roku 30 dni po prejemu analiznega izvida. Na podlagi poročila o prvih meritvah iz katerega izhaja doseganje predpisanih vrednosti, vam naslednji mesec po prejemu poročila znižamo okoljsko dajatev.

V prvem naslednjem koledarskem letu po izvedbi prvih meritev (in nato vsaka 3 leta) opravimo pregled male komunalne čistilne naprave in izdamo poročilo o pregledu. V sklopu pregleda se preveri ali naprava deluje in ali hranite vso predpisano dokumentacijo:
 • izjavo o lastnostih male komunalne čistilne naprave v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode (za tipske male komunalne čistilne naprave),
 • navodilo dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave,
 • vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz male komunalne čistilne naprave v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000, in ime vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok (izdaja Direkcija RS za vode),
 • poročilo o prvih meritvah,
 • dokumentacijo o opravljenih delih na mali komunalni čistilni napravi,
 • podatke o ravnanju z blatom, in sicer potrdilo izvajalca o prevzemu blata z navedbo datuma in količine prevzetega blata (oziroma kopijo izjave lastnika o uporabi blata skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu z navedbo datumov in količine odstranjenega blata, če gre za kmetijsko gospodarstvo),
 • podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem male komunalne čistilne naprave zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja male komunalne čistilne naprave in podobnih razlogov ter času njihovega trajanja,
Nadaljnji pregledi male komunalne čistilne naprave (po prvem pregledu) se ne izvedejo, če nam v roku za izvedbo pregleda predložite analizne izvide, ki jih je izvedel pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa.

V kolikor se med pregledom ugotovi, da naprava ne deluje znotraj predpisanih parametrov onesnaženosti ali se ne izvede pregled vam znižano okoljsko dajatev ponovno vzdignemo do predložitve dokazil o pravilnem delovanju male komunalne čistilne naprave.

Za morebitne dodatne informacije nas pokličite na T: 07 348 12 60 ali pišite na elektronski naslov info@komunala-trebnje.si.


podrobnosti

Na vodovodnem sistemu ZALOKA je potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati zaradi neskladnosti po pravilniku o pitni vodi. Obvestilo velja do preklica.


Pitno vodo iz zasebnih vodovodnih sistemov Migolica in Cirnik - Ravne je zaradi povečanega števila mikroorganizmov pri 37°C potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Na zasebnem vodovodnem sistemu Migolica so prisotne tudi Koliformne bakterije in Escherichia coli. Obvestilo velja do preklica.

Na zasebnem vodovodnem sistemu Velika Strmica, Brezje  – Ornuška vas in Češnjice pri Trebelnem pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

 
podrobnosti
 

Uprava in blagajna
ponedeljek - petek: 07.00 - 14.00

Zbirni center Globoko
ponedeljek - petek: 07.00 - 18.00
sobota: 08.00 - 12.00

KOMUNALA TREBNJE D.O.O.
Primštal 30, 8210 Trebnje
T: 07 348 12 60
F: 07 348 12 82
E: info@komunala-trebnje.si

ZBIRNI CENTER GLOBOKO

Hudeje 40, 8210 Trebnje
Telefon: 07 348 18 20
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies).  Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev  in delovanje vticnikov, ki omogocajo deljenje vsebin.
Ce boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke