Dežurni-vodovod:         031 626 360
Dežurni-ceste:              031 609 557
Pogrebne storitve:       041 399 707
Dežurni - DOLB:            041 379 854
Dežurni-kanalizacija:  041 628 502

 
 

ODPADNE VODE

 
 

Odgovor na stališče ZEG do problematike "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE MIRNSKE DOLINE" V območju Natura 2000

S strani Zveze ekoloških gibanj Slovenije (v nadaljevanju ZEG) je bilo medijem in različnim držav ...

podrobnosti | 20.02.2018
 

Onesnaženje reke Temenice z neevidentirano črno tekočino

V sredo, 13. 9. 2017, smo s strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano prejeli por ...

podrobnosti | 14.09.2017
 

OBVESTILO O DELOVANJU ČISTILNE NAPRAVE TREBNJE

Spoštovani uporabniki komunalnih storitev,

v zvezi z zadnjimi dogodki povezanimi z nedovoljenim izpu ...

podrobnosti | 01.09.2017

Zakonodaja


Zakonodaja:

Zakon o varstvu okolja  (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16)

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15)

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15)
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15)

Pravilnik o občutljivih območjih (Uradni list RS, št. 98/15)

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15)

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15)

Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/08)

Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13 in 22/15)

Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Uradni list RS, št. 84/05, 62/08, 62/08, 113/09 in 99/13)

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05)

Pravilnik o vodnem katastru (Uradni list RS, št. 20/13)

Uredba o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10, 96/13 in 24/16)

Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 10/09 in 81/11)

Pravilnik o določitvi odsekov površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, št. 28/05)

Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 91/13)

Uredba o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09 in 68/12)

Pravilnik o monitoringu podzemnih voda (Uradni list RS, št. 31/09)

Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 53/15)

Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08)

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij (Uradni list RS, št. 51/11)

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo barvnih kovin (Uradni list RS, št. 45/07 in 51/09)

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Uradni list RS, št. 62/08)

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov in učinkovin (Uradni list RS, št. 94/07)

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov (Uradni list RS, št. 45/07 in 94/07)

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za kloralkalno elektrolizo (Uradni list RS, št. 81/07)

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo alkoholnih in brezalkoholnih pijač (Uradni list RS, št. 45/07)

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo rastlinskih in živalskih olj in masti (Uradni list RS, št. 45/07)

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za obdelavo in predelavo živalskih in rastlinskih surovin ter mleka pri proizvodnji hrane za prehrano ljudi in živalske krme (Uradni list RS, št. 45/07)

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz obratov za proizvodnjo živil živalskega izvora in predelovalnih obratov živalskih stranskih proizvodov (Uradni list RS, št. 45/07)

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo usnja in krzna (Uradni list RS, št. 45/07)

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo stekla in steklenih izdelkov (Uradni list RS, št. 45/07)

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo barvnih kovin (Uradni list RS, št. 45/07 in 51/09)

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz livarn barvnih kovin (Uradni list RS, št. 45/07)

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo in obdelavo železa in jekla (Uradni list RS, št. 45/07)

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz livarn in kovačij sive litine, zlitin z železom in jekla (Uradni list RS, št. 45/07)

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo, predelavo in obdelavo tekstilnih vlaken (Uradni list RS, št. 7/07)

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo celuloze in naprav za integrirano proizvodnjo vlaknin in papirja, kartona ali lepenke (Uradni list RS, št. 7/07)

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo papirja, kartona in lepenke (Uradni list RS, št. 7/07)

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov (Uradni list RS, št. 6/07)

Uredba o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju industrijske odpadne vode iz naprav, v katerih se uporablja azbest (Uradni list RS, št. 117/05)

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo sredstev za lepljenje (Uradni list RS, št. 11/01, 109/01 in 41/04 – ZVO-1)

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pridobivanje premoga in proizvodnjo briketov ter koksa (Uradni list RS, št. 28/00 in 41/04 – ZVO-1)

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode (Uradni list RS, št. 28/00 in 41/04 – ZVO-1)

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS, št. 28/00 in 41/04 – ZVO-1)

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za čiščenje dimnih plinov (Uradni list RS, št. 28/00 in 41/04 – ZVO-1)

Uredba o emisiji nevarnih halogeniranih ogljikovodikov pri odvajanju odpadnih vod (Uradni list RS, št. 84/99 in 41/04 – ZVO-1)

Uredba o emisiji kadmija pri odvajanju odpadnih vod (Uradni list RS, št. 84/99 in 41/04 – ZVO-1)

Uredba o emisiji živega srebra pri odvajanju odpadnih vod (Uradni list RS, št. 84/99 in 41/04 – ZVO-1)

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 84/99 in 41/04 – ZVO-1)

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 10/99 in 41/04 – ZVO-1)

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99, 40/04 in 41/04 – ZVO-1)

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov reje domačih živali (Uradni list RS, št. 10/99, 7/00 in 41/04 – ZVO-1)

Občina Trebnje:

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 102/09)

Občina Mokronog-Trebelno:

Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Mokronog – Trebelno (Uradni list RS, št. 47/12)

Občina Šentrupert:

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na delu Občine Šentrupert SLV-01 BDz, SLV-02 BDz in SLV-08 IK (Uradni list RS (69/14)

Občina Mirna:

Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/15)

Delna prometna zapora v Šentlovrencu na LC 426 211 Krtina - V. Gaber - Radohova vas od 1. 7. 2020 do 15. 8. 2020 med 06.00 in 16.00 uro zaradi izvajanja del na cesti.

Začasna popolna prometna zapora na lokalni cesti LC 425 011 Trebnje - Grmada - Dobrnič na Grmadi zaradi sanacije cestnega odseka. Prometna zapora bo postavljena predvidoma do 31. 8. 2020. Obvozi so označeni.

Semaforizirana prometna zapora od 19. 6. 2020 od 07.00 ure dalje na LC 425321 Puščava-Hrastovica-Pijavice zaradi rekonstrukcije obstoječe ceste. Prometna zapora bo postavljena do predvidoma 10. 7. 2020.

podrobnosti

Na zasebnih vodovodnih sistemih Debenec - Stan, Migolica, Migolska Gora in Cirnik - Ravne v občini Mirna pitne vode pred uporabo ni več
potrebno prekuhavati.
 
Na zasebnem vodovodnem sistemu Velika Strmica, Brezje – Ornuška vas in Češnjice pri Trebelnem pitne vode pred uporabo ni več potrebno
prekuhavati.

 
podrobnosti
 
 
Jožefa Dovgan, Prelesje 29, Šentrupert
Datum pogreba: 06.07.2020
podrobnosti
 
Janez Podpadec, Rimska cesta 30, Trebnje
Datum pogreba: 04.07.2020
podrobnosti

Uprava in blagajna
ponedeljek - petek: 07.00 - 14.00

Odlagališče odpadkov Globoko
ponedeljek - petek: 07.00 - 18.00
sobota: 08 - 12.00

KOMUNALA TREBNJE D.O.O.
Primštal 30, 8210 Trebnje
T: 07 348 12 60
F: 07 348 12 82
E: info@komunala-trebnje.si

ZBIRNI CENTER GLOBOKO

Hudeje 40, 8210 Trebnje
Telefon: 07 348 18 20
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies).  Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev  in delovanje vticnikov, ki omogocajo deljenje vsebin.
Ce boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke