Dežurni-vodovod:         031 626 360
Dežurni-ceste:              031 609 557
Pogrebne storitve:       041 399 707
Dežurni - DOLB:            041 379 854
Dežurni-kanalizacija:  041 628 502

 
 

RAVNANJE Z ODPADKI

 
 

STARA GORA - NOV EKOLOŠKI OTOK

Spoštovani uporabniki,

obveščamo vas, da je na območju Stare Gore (v neposredni bližini zidanice ...

podrobnosti | 27.06.2022
 

REDNO LETNO PRANJE ZABOJNIKOV ZA BIOLOŠKE ODPADKE 2022

Spoštovani uporabniki!

Obveščamo vas, da bomo v četrtek, 7. 7. 2022, in v petek, 8. 7. 2022, ter ...

podrobnosti | 26.05.2022
 

TEHNIČNI DAN NA ZBIRNEM CENTRU GLOBOKO

V sklopu tehničnega dneva so Zbirni center in odlagališče Globoko obiskali učenci zadnje triade ...

podrobnosti | 25.03.2022

LOČEVANJE ODPADKOV


Pravilno ločevanje odpadkov na izvoru je eden od zelo pomembnih segmentov pri ravnanju z odpadki, zato smo že vzpostavili ločevanje komunalne embalaže in bioloških odpadkov na izvoru. Vse pravilno ločene odpadke na izvoru je možno reciklirati in ponovno uporabiti, brez posebno dodatnih stroškov obdelave.

Glavni cilji ločevanja odpadkov so:

 • razbremenitev odlagališč zaradi zmanjševanja odloženih količin odpadkov
 • reciklaža  in predelava ločeno zbranih frakcij,
 • ohranjanje naravnih virov in surovin
 • varčevanje z energijo
 • zagotavljanje zahtev iz predpisane zakonodaje.

EMBALAŽA

Embalažo ni dovoljeno odlagati na odlagališčih, zato smo v letu 2010 uvedli sistem zbiranja mešane embalaže po sistemu od vrat do vrat z namenskimi posodami, ki so zelene barve z rumenim pokrovom in opremljene z nalepko z napisom »mešana embalaža«. Odvoz mešane embalaže izvajamo vsak drugi teden, skladno z urnikom odvoza odpadkov.

Embalažo delimo na 3 skupine zbiranja:

 • papirna in kartonska
 • steklena
 • mešana

Papirno in kartonsko embalažo zbiramo skupaj s papirjem in kartonom na ekoloških otokih in v zbirnem centru Globoko. Papirno  in kartonska embalaža se zbira na ekoloških otokih v zabojnikih z modrim pokrovom. Odvoz papirne embalaže iz ekoloških otokov poteka 1x tedensko.

Med papirno in kartonsko embalažo ne sodi tetrapak, samokopirni plastificiran papir, higienski papir, itd.

Stekleno embalažo zbiramo na ekoloških otokih in v zbirnem centru Globoko. Odvoz steklene embalaže iz ekoloških otokov poteka vsak drugi teden.

Med stekleno embalažo ne sodi, ravno steklo, keramika, avtomobilsko steklo, porcelan itd.

Mešano embalažo zbiramo po sistemu od vrat do vrat neposredno od povzročiteljev in v zbirnem centru Globoko. Embalažo, ki je onesnažena z ostanki nevarnih snovi se zbira ločeno v zbirnem centru ali 1x letno s premično zbiralnico.

Med mešano embalažo spada:

 • plastična embalaža
 • kovinska embalaža
 • sestavljena embalaža

Mešane embalažo zbiramo na dva načina:

 • z namenskimi zabojniki, ki imajo rumen pokrov in so označeni z nalepko embalaža
 • z rumeno vrečo- izjemoma, v primeru presežka

Vso ločeno zbrano komunalno embalažo oddajamo šestim družbam:

 • Slopak, d.o.o.
 • Interseroh, d.o.o.
 • Gorenje Surovina, d.o.o.
 • Embakom d.o.o.
 • Recikel d.o.o.
 • Unirec  d.o.o.
KOSOVNI ODPADKI

Med kosovne odpadke SODIJO:

 • iztrošeno pohištvo (mize, stoli, omare, ipd.)
 • sanitarni elementi (wc školjke, umivalniki, pipe, ipd.)
 • oblazinjeno pohištvo (sedežne garniture, fotelji, jogiji, ipd.)
 • preproge
 • otroški vozički
 • športna oprema
 • peči in štedilniki na trda goriva
 • radiatorji in drugi kosi železa
 • večje igrače
 • veliki gospodinjski aparati (hladilniki, zamrzovalniki, pralni stroji, pomivalni stroji itd)
 • svetila in senčila
 • odpadna električna in elektronska oprema (TV, monitorji, računalniki itd)
 • drugi odpadki, ki jih zaradi velikosti ni možno odlagati v posode za odpadke.

Med kosovne odpadke NE SODIJO: zapuščeni avtomobili, kmetijski stroji, avtomobilske gume, deli karoserije in motorja ter ostali avtomobilski deli, nevarni odpadki (baterije in akumulatorji, odpadki, kateri vsebujejo živo srebro, kisline, topila, lepila in smole, pesticidi , tiskalniki, embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi), razni gradbeni odpadki (kritina, les, opeka) ter azbestni odpadki.


Vsa gospodinjstva imajo možnost brezplačnega odvoza enkrat letno v skupni količini do 2 m3, vendar za to storitev ne morejo dobiti odprtega 5 ali 7 m3 zabojnika.  Stanovalci iz večstanovanjskih objektov se skupno dogovorijo za koriščenje te storitve z upravljalcem objekta, ki posreduje informacijo izvajalcu javne gospodarske službe. V kolikor se med kosovnimi odpadki nahajajo tudi odpadki, ki mednje ne sodijo, se uporabniku v celoti zaračuna storitev odvoza.

Uporabniki se na koriščenje storitve prijavijo telefonsko na številko 07/ 34 81 260 ali preko spletnega obrazca na spletni strani Komunale Trebnje ali preko spletne pošte na naslov info@komunala-trebnje.si.

Odpadke se na odjemno mesto pripravi en dan pred odvozom, ki se dogovori med uporabnikom in izvajalcem javne službe.

Kosovne odpadke lahko uporabniki sami pripeljete in jih brezplačno oddate kadarkoli v času obratovanja zbirnega centra Globoko.

NAGROBNE SVEČE

Odpadne nagrobne sveče so komunalni odpadki s klasifikacijsko številko 20 02 02 iz klasifikacijskega seznama odpadkov. Nagrobne sveče se zbirajo ob pokopališčih, v samostojnih zabojnikih. Mešanje med komunalno embalažo ni dovoljeno.
Odpadne nagrobne sveče niso nevarni odpadek, lahko pa njihovo odstranjevanje povzroči škodljive vplive na okolje, zato je najbolje, da se v čim večji meri izogibamo prižiganju sveč.

Ločevanje  in pravilno odlaganje nagrobnih sveč je  smiselno, ker je možno v sekundarne surovine  predelati vse tri glavne sestavine odpadnih nagrobnih sveč:

 • ohišje iz plastike,
 • ostanke parafina in
 • kovinski pokrovov.

Dolžnost vsakega povzročitelja nagrobnih sveč je, da jih odlaga v namenske zabojnike, ki so:

 • zelene barve, z rdečimi pokrovi,
 • z dvema odprtinama,
 • označeni z nalepko »nagrobne sveče«.

V namenski zabojnik za zbiranje nagrobnih sveč sodijo:

 • navadne nagrobne sveče in
 • elektronske sveče.

Nagrobne sveče je prepovedano odlagati med:

 • komunalno embalažo,
 • preostanek (mešane komunalne odpadke),
 • biološke odpadke,
 • ostale ločeno zbrane frakcije in
 • poleg zabojnikov.

Čeprav ni pravilno niti dovoljeno se pojavljajo med odpadnimi nagrobni svečami tudi drugi odpadki:

 • plastenke,
 • lončki od rož,
 • vrečke,
 • zemlja,
 • rože,
 • pesek, itd.

Naloga izvajalca javne službe je:

 • zagotoviti ločeno prevzemanje na zbirnih oziroma prevzemnih mestih,
 • začasno uskladiščiti, do oddaje družbi za prevzem odpadkov.

Zlata pravila za pravilno ločevanje sveč:

 • odloži jih samo v zabojnike, ki so označeni z napisom »nagrobne sveče«.
 • nikoli jih ne odloži poleg zabojnikov
 • nikoli ne odloži v zabojnik poleg nagrobnih sveč še ostalih odpadkov.

PNEVMATIKE (GUME)

V Globokem SPREJEMAMO odpadne gume SAMO OD FIZIČNIH OSEB, vendar letna količina na gospodinjstvo ne sme presegati 50 kg. Maksimalno število gum, ki jih sprejmemo na zbirnem centru je med 4-6.
Odpadnih gum od povzročitelja, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost NE SPREJEMAMO!

Nasveti za ravnanje z gumami

 • fizične osebe lahko prepustijo gume pri vulkanizerju ali pa jih same pripeljejo v Globoko,
 • gume v Globokem sprejemamo brezplačno,
 • gum ni dovoljeno sežigati doma,
 • gum ni dovoljeno odlagati na ekoloških otokih (poleg/ ob zabojnike),
 • gum ni dovoljeno oddajati v času zbiranja kosovnih odpadkov,
 • gum ni dovoljeno odlagati med preostanek komunalnih odpadkov,
 • v Globokem sprejemamo avtomobilske in traktorske gume
 • v primeru, da imate doma večje količine gum, lahko naročite pri družbi Slopak, d.o.o., Vodovodna cesta 1000 Ljubljana enkratni odvoz odpadnih gum na telefonski številki 01 56 00 257

RAVNO STEKLO


Na zbirnem centru Globoko imamo postavljen tudi zabojnik za zbiranje ravnega okenskega stekla

Nasveti za ravnanje z ravnim steklom

 • ravno steklo se zbira ločeno od steklene embalaže, zato ga ni dovoljeno odlagati na ekoloških otokihh
 • ravno steklo mora povzročitelj dostaviti v zbirni center Globoko,
 • ravno steklo sprejemamo brezplačno,
 • ravno steklo ne prevzema družba za ravnanje z embalažo, zato se ga zbira ločeno od steklene embalaže (steklenic),
 • ravno steklo mora biti brez nečistoč, dodatnih primesi, kot so les, kovine, beton, PVC, ALU, itd.

GRADBENI ODPADKI


Slovenska zakonodaja na področju odpadkov strmi k temu, da se čim manj odpadkov odloži na odlagališču in čim več odpadkov ločeno zbere, predela in ponovno uporabi. Za gradbene odpadke velja načelo, da je potrebno najmanj 70% gradbenih odpadkov predelati in ponovno uporabiti.

Povzročitelji zelo pogosto odlagajo gradbene odpadke med mešane komunalne odpadke, kar je nepravilno in prepovedano. Na gradbiščih je stalni pojav mešanje gradbenih odpadkov z ostalimi odpadki, kot je folija, karton, papir, stiropor, itd. Dolžnost vsakega investitorja oziroma povzročitelja je, da zgotovi ločeno zbiranje odpadkov na izvoru, gradbišču in jih tudi ločeno preda prevzemniku.

Vsak izvajalec del je dolžan stranki zagotoviti ravnanje z gradbenimi odpadki po veljavnih predpisih, kar pomeni, da jih mora predati zbiralcu ali pa predelovalcu.  Vsaka oddaja ali prevzem se potrdi z evidenčnim listom. Seznam zbiralcev in predelovalcev je objavljen na spletni strani ARSA, kjer si lahko povzročitelji poiščejo prevzemnika.

STIROPOR

Stiropor se deli na gradbeni - ravni in embalažni.

Beli stiropor se zbira ločeno od barvnega (modrega, zelenega, črnega).

Embalažni stiropor se uvršča med plastično embalažo, zato se ga zbira skupaj z mešano embalažo. Embalažni stiropor je tisti, ki služi za zaščito nekega izdelka (npr. elektronike ob nakupu).

Embalažni stiropor lahko odložite:

 • v zabojnik za zbiranje mešane embalaže
 • v zabojnik za zbiranje mešane embalaže na zbirnem centru Globoko

Če imate večjo količino gradbenega ravnega stiropora, ki je nastal pri izdelavi fasadne obloge, ga zapakirajte v plastične vreče in dostavite v Globoko. Med gradbeni stiropor spada, navadni beli stiropor, stirodur, stirocukl, itd.
Gradbeni stiropor mora biti brez lepila in gradbene mrežice!

Gradbeni stiropor lahko odložite:

 • samo v zbirnem centru Globoko, kar pomeni, da ga morate sami dostaviti.

OBLAČILA in tekstil

Odpadna oblačila, obutev in tekstil, ki je strgan, umazan, moker ali drugače neuporabn, lahko uporabniki odložijo med mešane komunalne odpadke.

Vsa oblačila, obutev in drugi tekstil, ki je še uporaben, pa lahko uporabniki oddajo v Reciklarni v njihovem delovnem času, oz. ga za isti namen prepustijo v rumenem zabojniku z oznako Reciklarne, ki se nahaja pred policijsko postajo v Trebnjem.

LES

Les delimo na dve skupini in sicer:

 • naravni neobdelani les
 • obdelani les

Med naravni neobdelani les spada les, ki ni površinsko obdelan z barvami in laki. Med obdelani les pa spada les, ki je površinsko obdelan z barvami, lak in izdelki, ki vsebujejo lepila (iverica).

Lesene izdelke lahko odložite

 • v ograjen namenski prostor na zbirnem centru Globoko (dostavite sami skozi celo leto)
 • na prevzemno mesto v času odvoza kosovnih odpadkov (odvoz vrši Komunala Trebnje, d.o.o.)

Med lesene kosovne odpadke spadajo:

 • lesene omare in omarice,
 • leseni stoli,
 • lesene mize,
 • lesene postelje, itd.

leseni izdelki ne smejo vsebovati ravnega stekla in večjih kosov kovin.

Leseni izdelki (omare, stoli, mize ipd.) morajo biti demontirani zaradi zmanjševanja volumna.
 

JOGIJI, TEPIHI IN OBLAZINJENO POHIŠTVO

Jogije, tepihe in oblazinjeno pohištvo lahko odložite:

 • na posebnem mestu na zbirnem centru Globoko (dostavite sami skozi celo leto)
 • na prevzemno mesto v času odvoza kosovnih odpadkov (odvoz vrši Komunala Trebnje, d.o.o.)

Ločeno zbrane jogije, tepihe in oblazinjeno pohištvo oddamo izvajalcu obdelave, ki materiale zmelje, z magnetom v postopku mletja izloči kovine, zmleti material pa nato odda v (so)sežig ali odlaganje.

BATERIJE IN AKUMULATORJI

Končni uporabnik ne sme prepuščati odpadnih prenosnih baterij in/ali akumulatorjev izvajalcu javne službe kot mešani komunalni odpadek, kot kosovni odpadek ali jih odlagati v skupnih zbiralnicah in/ali ekoloških otokih. Končni uporabnik mora odpadne prenosne baterije in/ali akumulatorje pred oddajo distributerju ali izvajalcu javne službe hraniti ločeno od drugih odpadkov.

Baterije in akumulatorje lahko oddate:

 • na zbirnem centru Globoko (dostavite sami skozi celo leto),
 • v premični zbiralnici v času odvoza nevarnih odpadkov (odvoz vrši Komunala Trebnje, d.o.o. enkrat letno),
 • distributerju prenosnih baterij in akumulatorjev,

Fizične osebe lahko v zbirnem centru Globoko brezplačno prepuščate vse vrste odpadnih prenosih baterij in akumulatorjev.

JEDILNO OLJE IN MASTI

Odpadna jedilna olja in masti se prepušča, kot ločeno zbrane frakcije in se uvrščajo pod klasifikacijsko številko 20 01 25 iz klasifikacijskega seznama odpadkov.
Jedilna olja in masti lahko oddate:

 • kot ločeno zbrano frakcijo v zbirnem centru Globoko skozi celo leto
 • v času zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico (odvoz izvaja Komunala Trebnje d.o.o. enkrat letno).

Prepovedi:

 • odpadna jedilna olja je prepovedano mešati z drugimi odpadki ali jih prepuščati izvajalcu javne službe skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki,
 • olja je prepovedano oddajati v steklenicah ali plastenkah med odpadke, katere pobira smetarsko vozilo,
 • odpadna jedilna olja je prepovedano odvajati v kanalizacijo, male komunalne čistilne naprave, greznice, neposredno v vode ali izpuščati v tla ali na tla.
 • odpadna jedilna olja je prepovedano mešati z biološko razgradljivimi odpadki.

Olja lahko prenesete na zbirni center v plastenki, steklenici ali drugi zaprti neprepustni embalaži in jih prelijete v namensko cisterno za zbiranje odpadnih jedilnih olj.

ODPADNA OLJA

V okviru izvajanja občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki zagotavljamo tudi zbiranje odpadnih olj, kot so mineralna, sintetična in industrijska olja.

Vrste olj, ki jih zbiramo

 • motorna olja
 • mazalna olja – menjalniška
 • hidravlična olja

Fizične osebe morajo odpadna olja prepustiti:

 • kot ločeno zbrano frakcijo v zbirnem centru Globoko skozi celo leto
 • izvajalcu javne službe v času zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico (odvoz vrši Komunala Trebnje d.o.o. enkrat letno)

Prepovedi:

 • odpadna olja je prepovedano mešati z drugimi odpadki ali jih prepuščati izvajalcu javne službe skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki,
 • olja je prepovedano oddajati v steklenicah ali plastenkah med odpadke, katere pobira smetarsko vozilo,
 • odpadna olja je prepovedano odvajati v kanalizacijo, male komunalne čistilne naprave, greznice, neposredno v vode ali izpuščati v tla ali na tla.

·    Odpadna olja je prepovedano mešati z biološko razgradljivimi odpadki. Olja ni dovoljeno mešati med sabo, če imajo drugačne fizikalne, kemične in nevarne lastnosti!

AZBEST

Na odlagališče Globoko sprejemamo v odlaganje tudi azbestne odpadke. Ti odpadki se uvrščajo med nevarne odpadke, ki zahtevajo posebno ravnanje. Azbestne odpadke je strogo prepovedano kipati, raztresati ali drobiti!

Azbestne odpadke sprejemamo od ponedeljka do petka med 7. in 13. uro. Prevzem je možen tudi ob drugih terminih v času obratovanja odlagališča Globoko, če stranka pripelje azbestne odpadke z vozilom, ki je opremljeno z dvigalom in ima možnost lastnega razlaganja.  Pred prevzemom azbestnega odpadka mora povzročitelj oziroma prevoznik dostaviti naziv katastrske občine in parcelno številko, kjer je odpadek nastal.

Odlaganje azbestnih odpadkov je plačljivo tudi za gospodinjstvo po veljavnem ceniku.

Pravilno ravnanje z azbestom:

 • razkrivanje strehe lahko izvaja izvajalec, ki ima pooblastilo za ravnanje z azbestom,
 • azbestne odpadke se zloži na lesene palete,
 • na paleto se položi folija in šele nato se začne zlagati odpadke,
 • ko so odpadki zloženi na paleti se jih povije s folijo,
 • povite odpadke se označi z napisom POZOR AZBEST!
 • najvišja višina naklada je 80 cm.

BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADKI

Biološki odpadki nastajajo v vsakem gospodinjstvu in predstavljajo velik masni del povzročenih odpadkov v gospodinjstvih. Največja težava pri ravnanju z biološkimi odpadki je ta, da izredno hitro zgnijejo in pojavijo se neprijetne vonjave, ki negativno vplivajo tako na zdravje ljudi, kakor na okolje. Biološki odpadki na odlagališču povzročajo nastajanje toplogrednih plinov, zato je dolžnost vsakega povzročitelja, da zagotavlja pravilno ravnanje z biološkimi odpadki. V okviru izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe smo uvedli sistem ločenega zbiranja bioloških odpadkov na izvoru in v avgustu 2011 izvedli prvi odvoz. Zbrane količine bioloških odpadkov se v zadnjem času močno povečujejo, kar je znak, da uporabniki ločeno zbirajo biorazgradljive odpadke od ostalih odpadkov.

Ravnanje z biološkimi odpadki je možno na dva načina:

 • odlaganje v rjave zabojnike, ki so označeni z nalepko biološki odpadki, za katere zagotavlja prevzem in odvoz Komunala Trebnje d.o.o.
 • odlaganje na kompostni kup (hišno kompostiranje)

Na kompostni kup ali v rjavi zabojnik se lahko odlagajo:

 • zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, čajne filter vrečke, netekoči ostanki hrane, pokvarjeni prehrambeni izdelki (brez embalaže), papirnate vrečke od sadja in zelenjave, itd
 • vrtni odpadki, kot so trava, listje, rože, izrabljena zemlja lončnic, plevel, gnilo sadje, lubje, žagovina, odpadki od obrezovanja dreves, grmičkov, živih mej

Med biološke odpadke ne sodijo umetni materiali in materiali, ki se v naravi ne razgradijo!

Na kompostni kup ali v rjavi zabojnik se odlaga biološko razgradljive odpadke:

 • v razsutem stanju
 • v papirnatih vrečkah ali časopisnem papirju
 • v biološko razgradljivih vrečkah

Hišno kompostiranje

 • cilj hišnega kompostiranja je, da se biološke razgradljive odpadke predela v kompost in nato vrne v naravni snovni krog,
 • ni dodatnih mesečnih stroškov za odvoz in kompostiranje v kompostarni

Postavitev kompostnika
Kompostnik se postavi na vrt v senčen ali pol senčen prostor, ki je zavarovan pred vetrom. Kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi in ne sme povzročati motenj (npr. smradu) na sosednjih zemljiščih.

Neprijetne vonjave
Prvi pokazatelj nepravilnega kompostiranja so neprijetne vonjave, ki se pojavijo, če je kompostni kup premoker, ker voda zapre pore in s tem prepreči dostop kisika in tako pride do gnitja. Do gnitja pride tudi, če na kompostni kup odložimo preveč zelenega materiala. Neprijetne vonjave preprečimo z obračanjem kompostnega kupa in z ustreznim razmerjem zelenega in rjavega materiala. Kompostni kup je priporočljivo obrniti v 3 do 4 tednih, da se vsebina prezrači, razrahlja in s tem pospeši proces trohnenja.

NEVARNI ODPADKI

Nevarni odpadki predstavljajo največjo nevarnost tako za okolje kot tudi za ljudi, zato je potrebno z njimi ravnati še posebno pazljivo. Nevarnih odpadkov se nikoli ne preliva iz originalne embalaže v drugo embalažo. Nevarni odpadki so prisotni v vsakem gospodinjstvu in jih srečamo v kopalnici, kuhinji in garaži.

Nevarni odpadki iz gospodinjstva so predvsem:

 • topila,
 • kisline,
 • baze,
 • fotokemikalije,
 • baterije in akumulatorji,
 • odpadki ki vsebujejo živo srebro,
 • lepila,
 • smole,
 • barve,
 • črnila,
 • detergenti,
 • pesticidi,
 • tiskalniki,
 • les, ki vsebujejo nevarne snovi,
 • embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi,
 • itd.

Obveščamo vas, da bo v ponedeljek, 20. 6. 2022, postavljena popolna prometna zapora na javni poti JP 926451 in javni poti JP 926441 (od bivše Ljudske tehnike proti blokom) na Mirni zaradi obnove podzemnih komunalnih vodov. Prometna zapora bo trajala do predvidoma 24. 6. 2022.

Semaforizirana prometna zapora na lokalni cesti LC 425 043 Dolenja Nemška vas - Ponikve - Mirna Peč zaradi rekonstrukcije vodovoda, gradnje kanalizacije in pločnika v naselju Dolenje in Gorenje Ponikve. Prometna zapora je predvidena do 30. 11. 2022 med 6.00 in 14.00 uro.

Semaforizirana prometna zapora LC 425 614 Ornuška vas - Trebelno - Mokronog na Gubčevi cesti v Mokronogu (križišče za Trebelno) zaradi projekta ureditve lokalne ceste, predvidoma do 10. 7. 2022. Obvoz je označen.

Popolna prometna zapora JP 927 569 Čilpah 8, JP 927565 G. Zabukovje - Vrh - Čilpah, LC 425 615 Radna vas - Bitnja vas - Češnjice, JP 926 081 Roje - Bogneča vas - Češnjice, JP 926083 Vinski Vrh - povezava in tudi delna prometna zapora LC 425 614 Ornuška vas - Trebelno-Mokronog zaradi izvedbe projekta ˝Vodovod Češnjice – Reber in Bogneča vas˝. Prometna zapora je predvidena do 30. 6. 2022.

Popolna  prometna zapora lokalne ceste LC 425 011 Trebnje - Grmada - Dobrnič z obvozom po odseku lokalne ceste LC 425 011 Trebnje - Grmada - Dobrnič ter regionalnih cestah zaradi preureditve centralnega krožnega križišča Trebnje. Zapora je predvidena do 30. 6. 2022.

podrobnosti
Pitne vode na javnem vodovodnem sistemu Mokronog pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.
 
Iz zasebnih vodovodnih sistemov Brezje - Ornuška vas, Češnjice pri Trebelnem in Velika Strmica v občini Mokronog-Trebelno je zaradi včerajšnjih obilnih padavin potrebno vodo pred uporabo v prehrambene naemene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Iz zasebnega vodovodnega sistema Debenec in Cirnik Ravne je zaradi včerajšnjih obilnih padavinah potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.
podrobnosti
 
 
Marija Kolenc, Martinja vas pri Mokronogu 35, Mokronog
Datum pogreba: 09.07.2022
podrobnosti
 
Franc Novak, Kresna ulica 9, Trebnje
Datum pogreba: 09.07.2022
podrobnosti

Uprava
ponedeljek - petek:
7.00 - 14.00
Blagajna
ponedeljek - petek:
7.00 - 14.00

Zbirni center Globoko
ponedeljek - petek:
7.00 - 18.00
sobota:
8.00 - 12.00

KOMUNALA TREBNJE D.O.O.
Primštal 30, 8210 Trebnje
T: 07 348 12 60
F: 07 348 12 82
E: info@komunala-trebnje.si

ZBIRNI CENTER GLOBOKO

Hudeje 40, 8210 Trebnje
Telefon: 07 348 18 20
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies).  Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev  in delovanje vticnikov, ki omogocajo deljenje vsebin.
Ce boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke